detská organizácia FÉNIX, o.z. vytvára deťom podmienky na aktívne, obohacujúce a prospešné trávenie voľného času prostredníctvom celoročnej systematickej práce s deťmi a mládežou, ako i prostredníctvom cyklicky opakujúcich sa aktivít. V svojej činnosti sa zameriava na prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania s použitím metód neformálneho vzdelávania. Hlavným cieľom našej organizácie je:

 • Zapracovávať nové metódy a prístupy do výchovno-vzdelávacích programov,
 • zapájať mladých ľudí v našej organizácii do štruktúrovaného dialógu,
 • poskytovať im priestor na vyjadrovanie názorov a realizovanie svojich nápadov,
 • inšpirovať a viesť k aktívnej participácii, k medzinárodným aktivitám, k mobilite mládeže,
 • vytvárať atraktívne príležitosti pre deti a mladých ľudí na aktívne trávenie mimoškolského voľného času,
 • rozpracovať a zaviesť do praxe nové metódy evaluácie v organizácii a aktívne do evaluácie zapojiť deti a mladých ľudí.

Organizácia funguje na demokratických princípoch a jej členov spája spoločné úsilie o skvalitnenie života detí, mládeže a mladých ľudí na Slovensku. Členov organizácie vedie tak, aby mali možnosť prístupu k rozhodovacím procesom v spoločnosti. Za týmto účelom spolupracuje s obecnými a mestskými úradmi, s detskými parlamentmi. Vedie deti k aktívnej participácii, k aktívnemu zapájaniu do riešenia špecifických problémov v obciach a v mestách.

DO FÉNIX

rešpektuje spoločenské podmienky v ktorých pracuje, podieľa sa na realizácii spoločenských potrieb pri starostlivosti o deti a mládež, obhajuje záujmy členov a dobrovoľníkov a prostredníctvom svojich riadiacich orgánov presadzuje ich oprávnené požiadavky a potreby.

DO FÉNIX

je organizáciou, ktorá pripravuje deti na život v spoločnosti, pomáha ich formovať ako budúcich občanov a súčasne chce napĺňať ich voľný čas zmysluplnou činnosťou.

DO FÉNIX

zapája do činnosti aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a zdravotne postihnuté deti. Vytvára pre ne také podmienky, aby sa mohli zúčastňovať na podujatiach, ktoré organizuje.

DO FÉNIX

zabezpečuje, aby sa členovia pri činnosti vo voľnom čase aj neformálne vzdelávali, aby mali možnosť získavať sociálne kompetencie a skúsenosti.

DO FÉNIX

vychováva deti tak, aby sa aktívne zapájali do riešenia špecifických problémov v obci a v meste. Za týmto účelom spolupracuje s obecnými a mestskými úradmi, s detskými parlamentmi.

DO FÉNIX

poskytuje deťom možnosti zdravo uplatniť svoje schopnosti, užitočne a príjemne stráviť voľný čas, realizovať svoje záľuby a nachádzať pritom dobrodružstvo, poučenie i zábavu, objavovať krásu všedného dňa, nachádzať pevné priateľstvo, podeliť sa o svoje starosti i radosti, nachádzať pomoc, ak ju potrebuje a poskytovať pomoc tým, ktorí sú v núdzi.

DO FÉNIX

chce, aby deťom nechýbalo nadšenie, zápal pre dobrý čin, odvaha a zodpovednosť pri vážnych skutkoch, hlboko ľudský cit a zmysel pre spravodlivosť.

DO FÉNIX

sa vo svojej činnosti riadi Dohovorom o právach dieťaťa, propaguje ho a účinnými prostriedkami podrobne zoznamuje dospelých a deti s jeho princípmi a s ustanoveniami.

Členovia DO Fénix v číslach

Členmi DO FÉNIX sú deti od 5 rokov, mladí ľudia ako aj dobrovoľníci z radov dospelých. Organizácia pôsobí v 62 obciach, (31 okresoch) vo všetkých krajoch Slovenska. V súčasnosti o.z. združuje 6871 členov.

6276

Počet členov
do 30 rokov veku vrátane

18126

Počet aktivít pravidelnej (systematickej) činnosti

722

Počet
dobrovoľníkov

31

Počet
okresov

421

Počet
základných kolektívov

Podujatia DO Fénix v číslach

detská organizácia FÉNIX, o.z. vychádzala pri svojej činnosti zo svojho zamerania, vízie, výchovných programov a hlavne potrieb detí a mladých ľudí. Pravidelnou činnosťou vytvárame priestor pre získavanie nových zručností, informácií pre deti a mládež.

117

Vzdelávacie podujatia pre členov

40

Vzdelávacie podujatia pre vedúcich

109

Vzdelávacie podujatia pre dobrovoľníkov

1021

Jednodňové podujatia pre deti a mládež

14

Pobytové podujatia – realizované v zahraniční (účastníci zo SR) 

49

Pobytové podujatia – realizované v SR bez zahraničnej účasti

3

Pobytové podujatia – realizované v SR so zahraničnou účasťou

55

Viacdňové podujatia pre deti a mládež

21

Medzinárodné aktivity

69

Informačné aktivity, kampane, festivaly aktivít, ...

91

Iné
aktivity

Tím ústredia DO FÉNIX

Pic

Ing. Norbert Škorvaga

Predseda DO FÉNIX

Pic

Mgr. Patrik Herman

Editor časopisu Let s Fénixom

Pic

Milan
Lukáč

Riaditeľ ústredia

Pic

Mgr. Eva Pintérová

Metodička

Pic

Mgr. Katarína Kepenešová

Projektová
manažérka

Pic

Mgr. Martina Barboríková

Koordinátorka pre dobrovoľníkov

Pic

Ing. Ľudmila Móriková

Hospodárka

Pic

Mgr. Ladislav Pavlačka

Správca
počítačovej siete

Predsedovia/predsedkyne územných organizácií DO FÉNIX

Organizačnými podjednotkami sú územné organizácie (ÚO), ktoré pracujú na regionálnej úrovni priamo s deťmi. Územné organizácie koordinujú činnosť základných kolektívov (ZK) spadajúcich do ich územnej pôsobnosti a usporadúvajú voľnočasové a vzdelávacie podujatia pre svojich členov.
Alena Huntošová
Banská Bystrica
Milan Stachura
Bardejov
Mgr. Michal Lešík
Bidovce
Mgr. Martin Kolárik
Bratislava – Pankúchova
Slavomír Bachratý
Bratislava M-klub
Ing. Zdenko Rábara
Čachtice
PaedDr. Zuzana Gáborová
Červený Kameň
PaedDr. Soňa Kačíková
Dubnica nad Váhom
Mgr. Mária Maňáková
Handlová
Mgr. Mária Soláriková
Handlová Námestie baníkov
Ing. Silvia Lišaníková
Humenné
Marianna Aľušíková
Humenné – šachy
JUDr. Jozef Barabás
Hrabušice
Mgr. Zuzana Kuldová
Jelka
Mgr. Emília Štofíková
Klenová
Mgr. Janette Šalachová
Košice
Bc. Helena Szepesiová
Košice Barca
Mária Chomová
Košice Družicová 5
Doc. Ing. PhD. Katarína Pukanská
Košice Sever
Mgr. Jaroslava Kopčáková
Košice Západ
Ing. Katarína Danielová
Košická Belá
Mgr. Darina Deáková
Kráľová pri Senci

Mgr. Beáta Šramková
Krásno nad Kysucou
RNDr. Jarmila Gaálová
Krásnohorské Podhradie
Mgr. Zuzana Dovalová
Levoča
Mgr. Stanislava Otčenášová
Lučivná
Mgr. Michaela Revajová
Mlynky
Mgr. Eva Kakačková
Nová Dedinka
Mgr. Miroslav Zavacký
Nová Dubnica
Bc. Etela Bučeková
Rožňava
Mgr. Pavol Macura
Sládkovičovo
Mgr. Jozef Talarovič
Snina
Mgr. Marek Minčič
Snina Hviezdoslavova
Jaroslava Surovcová
Sobrance
Ing. Peter Ištoňa
Stará Turá
RNDr. Miroslav Telepovský
Trebišov
PaedDr. Eva Klincková
Trnovec nad Váhom
Mgr. Viera Jakubeková
Važec
Mgr. Viera Voľanská Huntejová
Vranov nad Topľou
Mgr. Janka Jediná
Závod
RNDr. Pavel Roman
Zemplínska Teplica
Mgr. Iveta Ptačovská
Zvolen
Mgr. Beáta Rychlá
Žilina – Vlčince

Vedenie DO FÉNIX

Riadenie detskej organizácie FÉNIX, o.z. reflektuje hodnoty a princípy, ktorými sa DO FÉNIX riadi. Štruktúra a kontrolný mechanizmus DO FÉNIX je založený na demokratickom princípe.

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom DO FÉNIX, ktorý sa skladá z delegátov územných organizácii. Zasadá raz za 3 roky. Valné zhromaždenie zvoláva Slovenská rada Fénixu. Každá územná organizácia má zastúpenie, svojho delegáta.

Slovenská rada Fénixu

je najvyšším výkonným a rozhodovacím orgánom medzi valnými zhromaždeniami. Schádza sa minimálne 2 razy do roka. Skladá sa z 15-21 členov, vrátane predsedu organizácie. SRF je volená Valným zhromaždením Fénixu, ktorému sa zo svojej činnosti zodpovedá.

Výkonný výbor

tvorí 5 členov SRF, vrátane predsedu a podpredsedu. Riadi organizáciu medzi zasadnutiami SRF pomocou osobných a korešpondenčných zasadnutí. Funkčné obdobie VV je 3 roky. Zasadnutia VV sa konajú podľa potreby, najmenej 4 razy ročne. Uznesenia VV sú záväzné pre všetky územné organizácie. Zrušiť ich môže len SRF alebo VZ.

Kontrolná komisia Fénixu

je kontrolným orgánom, ktorý sa zodpovedá VZ. Pozostáva z 3 alebo 5 členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu. Predseda KKF riadi jej činnosť a je prizývaný na zasadnutia VV s hlasom poradným. Funkčné obdobie KKF je 3 roky s nevyhnutne potrebným presahom do konania príslušného VZ (spravidla niekoľko dní až max. 3 mesiace).

Ústredie

je hlavnou administratívno-výkonnou jednotkou organizácie, ktorej úlohou je organizačne zabezpečovať činnosť.

Blahoželáme Fénixu

 • Fénixu k jeho 25.výročiu prajem nekonečne veľa usmiatych detských tvárí, ktoré budú ukazovať ostatným, že FÉNIX je tu s nami a to čo robí, robí najlepšie ako vie.


  Kika
  ÚO Dubnica nad Váhom
 • Milý FÉNIX, neviem presne čo ti zaželať, keďže v mojich očiach máš všetko čo detská organizácia má mať. Možno len aby entuziazmus a elán držali i naďalej všetkých dobrovoľníkov minimálne tak ako doteraz. Prežil som na tvojich krídlach nádherné zážitky, ktoré mi zmenili život, a preto ti želám, aby si letel minimálne ešte 25 rokov a na svojich krídlach formoval osobnosti veľa deťom po celom Slovensku.


  Patres
  ÚO Handlová
 • Fénixu k dvadsaťpäťke prajem ešte veľa vydarených akcií, aké som vďaka nemu mohla zažiť aj ja, veľa skvelých a inšpiratívnych ľudí, akých som spoznala na takýchto akciách, veľa pevných priateľstiev, aké vďaka Fénixu vznikli a ešte veľa veľa úspešných rokov.


  Monika
  ÚO Žilina-Vlčince

Publikácia je vydaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
"Programy pre mládež 2014 – 2020", ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Pokračujte výberom sekcie výročnej správy:


O Fénixe >> Programy >> Publikácie >> Hospodárenie >> Partneri >>